Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας crowdsourcing, για τη διαμόρφωση συστήματος ολοκληρωμένης υποστήριξης των δράσεων ανακύκλωσης. Στην Ελλάδα υπάρχει μεν πληθώρα προγραμμάτων ανακύκλωσης, ωστόσο αυτά διακρίνονται από μειωμένη αποδοτικότητα και συνεπώς τα κέρδη και τελικά η βιωσιμότητά τους είναι περιορισμένα. Ενδεικτικά, στη χώρα το 81% των οικιακών αποβλήτων καταλήγει σε ΧΥΤΑ, ενώ μόνο το 16% ανακυκλώνεται και το 4% λιπασματοποιείται. Επιπλέον, περίπου το 50% του περιεχομένου των μπλε κάδων δεν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης του πληθυσμού αναφορικά με την επιλογή ανακυκλώσιμων υλικών και την απαιτούμενη καθαρότητα αυτών. Αποτέλεσμα είναι η απώλεια τεράστιων ποσοτήτων φυσικών πόρων των οποίων η χρησιμότητα και οικονομική αξία δεν έχουν εξαντληθεί, κάτι που αντιβαίνει πλήρως τις επιταγές του μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Η καινοτομία του έργου έγκειται στην αξιοποίηση της λογικής crowdsourcing για τη στράτευση των πλέον ενεργών ανακυκλωτών κάθε κοινότητας στη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής τους, κάτι που για πρώτη φορά επιχειρείται στην Ευρώπη. Η συμμετοχή τους θα λαμβάνει ποικίλες μορφές, από την παροχή εκπαίδευσης στους συμπολίτες τους και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση παρατηρούμενων δυσλειτουργιών σε ένα πρόγραμμα ως το συντονισμό των αναγκών τους με περιεχόμενο την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση παράτασης του κύκλου ζωής τους και συντήρησης των διαθέσιμων πόρων. Με άλλα λόγια δημιουργείται ένα σύστημα διαχείρισης υλικών (όχι πια αποβλήτων) μαζικής συμμετοχής και αυξημένης αποδοτικότητας που συνεχώς αναπροσαρμόζεται και βελτιστοποιείται και διαμορφώνονται συνθήκες εναλλακτικών μορφών ανακύκλωσης, προωθώντας την υλοποίηση του μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Το προτεινόμενο έργο βασικό του στόχο έχει τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ή υπό σχεδιασμό προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επίπεδο μαζικότητας συμμετοχής των πολιτών και σε επίπεδο καθαρότητας των υλικών που αφορούν στο κάθε πρόγραμμα. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να αξιοποιήσει την αυξημένη ευαισθητοποίηση και τις καλύτερες γνώσεις που διαθέτουν σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα ανακύκλωσης οι πλέον ενεργοί και συνειδητοί ανακυκλωτές και να τους χρησιμοποιήσει ως πυρήνα ενημέρωσης και συντονισμού των υπόλοιπων πολιτών, μέσω των δυνατοτήτων της εφαρμογής και των ευκολιών, που παρέχει ο διαδικτυακός χώρος σε ζητήματα χρόνου και απόστασης. Συστατικό στοιχείο του εγχειρήματος αποτελεί, επίσης, η προσέλκυση των πλέον ενεργών ανακυκλωτών σε δραστηριοποίηση μέσω του συνόλου των δυνατοτήτων που θα παρέχουν τόσο η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας όσο και η ψηφιακή πλατφόρμα και η ανάδειξή τους σε κινητήριο δύναμη για τη συμμετοχή και το συντονισμό των υπόλοιπων πολιτών, μέσω crowdsourcing. Στο σύνολό του το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ελκυστικού για τους εθελοντές ανακυκλωτέςαναβαθμίζοντας τη διαδικασία της ανακύκλωσης σε συλλογική δράση με οργανωμένη δομή. Ενώ μέχρι τώρα ο δρόμος της ανακύκλωσης φαίνεται να είναι περισσότερο ατομικός και περίπλοκος, δημιουργείται μια διαδικτυακή κοινότητα όπου οι χρήστες μπορούν να στραφούν ανά πάσα στιγμή,για να επιλύσουν τις απορίες τους και να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους. Ενθαρρύνονται, λοιπόν, στην κατεύθυνση συστηματικότερης συμμετοχής στα προγράμματα ανακύκλωσης της περιοχής τους, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά αυτών. Τέλος, επιχειρείται η προσέλκυση ενός ευρέος φάσματος εμπλεκόμενων με την ανακύκλωση οντοτήτων στη χρήση της εφαρμογής.

©2024 D-Waste

Log in with your credentials

Forgot your details?